Εξοπλισμός

Το γραφείο μας επενδύει συνεχώς στην ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα να διαθέτει τα πλέον σύγχρονα όργανα.
Συνολικά διαθέτουμε 16 γεωδαιτικούς σταθμούς, 3 γεωδαιτικούς σταθμούς βιομηχανικής γεωδαισίας, 9 γεωδαιτικούς δέκτες, 6 χωροβάτες και πληθώρα παρελκόμενων.

Τα όργανα αυτά χρησιμοποιούνται για ταχυμετρία και πολυγωνομετρία σε τοπογραφικές και κτηματογραφικές αποτυπώσεις, σε εσωτερικές αποτυπώσεις και υποστήριξη εργοταξίων ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, σε βιομηχανικές εφαρμογές και ειδικές γεωδαιτικές εργασίες.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά ο εξοπλισμός που διαθέτουμε:

Γεωδαιτικοί σταθμοί

3 X Sokkia 530R
2 X Sokkia 630R  download the manual
1 X Sokkia Set3C
1 X Topcon ES105  download the manual
5 X Topcon OS-101 download the manual
4 X GeoMax Zipp10R download the manual

Γεωδαιτικοί σταθμοί βιομηχανικής γεωδαισίας υψηλής ακρίβειας

1 X Sokkia Net1  download the manual
1 X TDRA Leica 6000  download the manual
1 X Leica MS 50 (Multi-Station)  download the manual

Γεωδαιτικοί δέκτες

3 X Magelan ProMark 500 L1/L2 download the manual
2 X GeoMax Zenith25 GPS+Glonass download the manual
4 X Sokkia Stratus L1 download the manual

Χωροβάτες

4 Χ GeoMaX ZAL132 Automatic Level download the manual
2 Χ SDL30 Digital Level download the manual

Διάφορα οπτικά παρελκόμενα (τρίποδες, κατάφωτα, ανακλαστήρες)